info@chillienglish.cz

Obchodní podmínky​

Rozhodli jste se učit angličtinu přes Skype (příp. jinou platformu) právě se mnou? Než si se mnou výuku sjednáte, určitě vás bude zajímat, k čemu jste se zavázali, a jaké jsou vaše i mé povinnosti. Objednávkou také souhlasíte s mými obchodními podmínkami.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:

Mgr. Ilona Šoukalová
IČO:  05602041
Sídlo: Nerudova 477, Tišnov 666 01

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH.
E-mail: info@chillienglish.cz

Adresa pro doručování se shoduje s adresou sídla. Nicméně budu velmi ráda, pokud mě budete kontaktovat přes e-mail, jelikož žiji v zahraničí a místo mého pobytu se často mění. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

1 Úvodní ustanovení

 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby lektora, kterým je Ilona Šoukalová, uzavřených s klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.chillienglish.cz nebo prostřednictvím e-mailu mezi lektorem a klientem.

 1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti klientů a lektora, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách lektora a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.chillienglish.cz.

2 Objednávka

 2.1 Online výuka bude poskytnuta v termínu, na které se lektor a klient vzájemně dohodnou. Nedohodneme-li se na termínu, má lektor i klient právo od smlouvy odstoupit.

 2.2 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 2.3 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o klientovi, objednávané službě, ceně, způsobu platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

 2.4 Smluvní vztah mezi lektorem a klientem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky lekcí angličtiny je dodání fakturačních údajů (adresa klienta a počet smluvených lekcí) lektorovi.

 2.5 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a klient má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou lektorem považovány za správné.

 2.6 Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 2.7 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu lektora po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 2.8 Lektor je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si klient objednal a klient se zavazuje službu převzít a zaplatit lektorovi kupní cenu. Povinnosti dodat službu je lektor zbaven v případě plně obsazené kapacity, o čemž bude klient předem informován.

3 Cena a daňový doklad

 3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní lektora. Cena za lekce angličtiny se může lišit podle počtu zakoupených lekcí v balíčku. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

 3.2 Faktura: Lektor vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

4 Způsob a forma platby

 4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet 35-9585260297/0100.

 4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Lekce budou uhrazeny vždy před začátkem kurzu.

 4.3 Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dní od vystavení faktury. Závazek klienta uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5 Počet lekcí, jejich čerpání a rušení

 5.1 Standardně se předplácí lekce v počtu 4-10 lekcí na předem určené období a je nutné je v tomto období vyčerpat.

 5.2 Pokud potřebuje klient lekci zrušit, je tak třeba učinit nejpozději do 12:00 hod dne předcházejícího výuku prostřednictvím e-mailu na info@chillienglish.cz.

 5.3 Pokud klient zruší lekci později než do 12:00 hod v den před výukou, lekce se počítá v plné výši tak, jako by proběhla. Děkuji za respektování tohoto pravidla.

 5.4 E-lessons jsou prodávány v balíčcích 4 nebo 12 lekcích. V rámci balíčku nelze lekce přesunout či rušit. Je plně na klientovi, aby si rozvrh přizpůsobil tak, aby e-lekci stihl vypracovat. V případě pracovního vytížení, nemoci či dovolené dostane klient menší množství materiálů (či jednodušší materiály), aby vše stihl vypracovat. Klient obdrží 1 e-lesson týdně po celé zaplacené období do své Google Classroom. V případě, že kupující (klient) vypracované úkoly neodevzdá nebo je odevzdá pozdě, nemá prodávající (lektor) povinnost je opravit. 

 5.5 V případě, že se klient z lekce omluví v řádně stanoveném termínu, nevzniká nárok na její náhradu jinak než digitální lekcí (e-lesson). Tzn., že budou klientovi zaslány materiály k samostudiu, včetně videa a zadaných úkolů, které následně lektorka opraví, okomentuje a pomocí distanční výuky bude lekce považována za odučenou.

 5.6 Připadne-li termín lekce na státní svátek, obdrží klient digitální lekci. Výjimkou jsou vánoční svátky (období od 24.12. do 1.1.), kdy budou lekce nahrazeny za digitální lekci pouze v případě zájmu studenta.

Výše uvedené praktiky uplatňuji na základě vlastní zkušenosti. Pokud člověk nemá pravidelný kontakt s jazykem, lekce vynechává apod., často se vrací o několik kroků nazpět. Pokrok pak není dostatečný (nebo jen velmi malý) a pro klienty poté nemají lekce žádný přínos.

 5.7 Zrušení lekce ze strany lektora

Dojde-li ke zrušení lekce z mé strany, jako náhradu vám nabídnu e-lesson, kterou klient může, ale nemusí přijmout.

 5.8 Pokud se klient bez předchozího informování lektora (přes Skype či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce angličtiny, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

 5.9 Klient může lekce samozřejmě přerušit (např. z důvodu vážné nemoci), pokud je tak učiněno v řádném termínu, a pak opětovně navázat. Pak je tu možnost individuální domluvy – přerušení kurzu, náhrada za digitální lekci apod. To platí pouze za předpokladu, že se tak nebude dít opakovaně. V opačném případě, pokud nebude lekce řádně odučena či nahrazena, je bohužel plná odpovědnost na klientovi a lekce se počítá tak, jako by proběhla. Pokud bude docházet ke stornu lekcí opakovaně, může to být pro lektora podnět k ukončení spolupráce.

 5.10 Zakoupené lekce jsou nepřenositelné a nevratné a platí po dobu následujících 3 měsíců. Pokud si klient zakoupené lekce nemůže vybrat, je možnost výměny individuálních lekcí za balíček e-lessons. Na důvod nevyčerpaní objednaných lekcí nebude brán zřetel.

 5.11 Lektor nemá povinnost držet studentovi termíny, které nejsou zaplaceny, a může je trvale nabídnout jinému klientovi.

6 Odstoupení od smlouvy

 6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta
Je-li klient spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 6.2. Rozhodne-li se klient pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:
Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být lektorovi odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Klient tak může učinit kontaktováním lektora na adrese info@chillienglish.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.
Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany lektora
Lektor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
  • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.1. VOP)

Dále může lektor od kupní smlouvy odstoupit i z osobních důvodů, a to na základě nefungující spolupráce. Může to být například situace, když lektor zjistí, že pro klienta není vhodným lektorem a že spolupráce nefunguje. V tom případě bude zbývající část lekcí klientovi okamžitě proplacena zpět.

7 Zabezpečení a ochrana autorských práv

7.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem v CZK na účet 35-9585260297/0100.

7.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná. Lekce budou uhrazeny vždy před začátkem kurzu.

7.3 Kupní cena je splatná do data vystavení faktury, nejpozději do 14 dní od vystavení faktury. Závazek klienta uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8 Účinnost

 8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.chillienglish.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Lektor si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.